بازگشت به صفحه اول
سفارش ‌کتاب‌ها
فهرست کتاب‌ها
نشر ترجمه پژوهان
کتاب‌های منتشرشده نشر ترجمه‌پژوهان

فهرست |کتاب موردنظر را انتخاب کنید

دوره 4 جلدی فن ترجمه

◼ فن ترجمه (۱) (از دوره 4 جلدی)
Translation Techniques I: Words

۱. واژه

تألیف: دکتر حسین ملانظر
ویراستار: رقیه عسگری

۲۲۴ صفحه، قطع وزیری
۴۰ هزار تومان

این کتاب یک جلد از مجموعه چهار جلدی است که سعی دارد کلیات ترجمه را در سطح واژه در قالب ده درس آموزش دهد. فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

Unit 1. How to Use Dictionaries?
Unit 2. ABC of Word-Formation
Unit 3. Cognates
Unit 4. Adjectives: Derivatives
Unit 5. Lexical Meaning
Unit 6. Compound Words
Unit 7. Nouns
Unit 8. Proper Names
Unit 9. Metaphors and Similes
Unit 10. Neologism

◼ فن ترجمه (۲) (از دوره 4 جلدی)
Translation Techniques II: Phrases

۲. گروه

تألیف: دکتر حسین ملانظر
ویراستار: احمد همتی

۱۴۴ صفحه، قطع وزیری
۲۵ هزار تومان

این کتاب یک جلد از مجموعه چهار جلدی است که سعی دارد کلیات ترجمه را در سطح گروه در قالب ده درس آموزش دهد. فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

Unit 1. Binominals and Doublets
Unit 2. Collocation
Unit 3. Apposition
Unit 4. Order of Adjectives
Unit 5. Colloquial Expressions
Unit 6. Idiomatic Expressions
Unit 7. Forms of Phrases
Unit 8. Verbal Phrases I
Unit 9. Verbal Phrases II
Unit 10. Introductory and Absolute Constructions

◼ فن ترجمه (۳) (از دوره 4 جلدی)
Translation Techniques III: Clauses and Sentences

۳. بند و جمله

تألیف: دکتر حسین ملانظر
ویراستار: احمد همتی

۱۵۲ صفحه، قطع وزیری
۳۰ هزار تومان

این کتاب یک جلد از مجموعه چهار جلدی است که سعی دارد کلیات ترجمه را در سطح بند و جمله در قالب ده درس آموزش دهد. فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

Unit 1. Noun Clauses
Unit 2. Adjective Clauses
Unit 3. Adverb Clauses
Unit 4. Basic Sentence Patterns
Unit 5. Sentence Types: Simple, Compound, Complex
Unit 6. Special Structures
Unit 7. Passive Structures
Unit 8. Direct and Indirect Speech
Unit 9. Parallel Structure
Unit 10. Exclamation and Interjection

◼ فن ترجمه (۴) (از دوره 4 جلدی)
Translation Techniques IV: Texts

۴. متن

تألیف: دکتر حسین ملانظر
ویراستار: رقیه عسگری

۱۵۲ صفحه، قطع وزیری
۳۰ هزار تومان

این کتاب یک جلد از مجموعه چهار جلدی است که سعی دارد کلیات ترجمه را در سطح متن در قالب ده درس آموزش دهد. فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

Unit 1. Coherence and Cohesion
Unit 2. Explicitation and Implicitation
Unit 3. Stylistic Problems in Translation
Unit 4. Pauses and Fillers
Unit 5. Consistency in Translation
Unit 6. Naturalness in Translation
Unit 7. Text Analysis for Translation
Unit 8. Proofreading and Editing
Unit 9. Texts for Translation 1
Unit 10. Texts for Translation 2


تمامی حقوق برای نشر ترجمه‌پژوهان محفوظ است
© Tarjomeh-pazhouhan Publications 2019

Designed by S. H Arjani